Krûsrak Sneek

aan afweging van belangen rond de


Er is nog niet veel veranderd

Provincie werkt

Turfroute

 
Bericht LC 7 december 1972

. De Statencommissie

voor ruimtelijke ordening

en recreatie

creatie heeft zich

gistermiddag achter

de

heer Jaap Sjoerdsma (PvdA gesteld

over het wel of niet voor de recreatievaart

houden van de Opsterlands

open te 

voor een spoedige beslissing

steld die pleitte

slissing

LEEUWARDEN

Hij zette de

belangen van de pleziervaarders

en de

aangelegen dorpen en dorpjes tegenover 

de financiéle consequenties en

vroeg om

een

spoedige afweging van belangen

.We zijn er mee bezig me ld

de de commissie wel blij.

De heer

Sjoerdsma zette de turfroute 

even in een iets

in zijn pleidooi ook de F earten

wijder perspectief door

op de

Compagnonsvaart.

stadichoan mear boaten

e

druk wurdt hecch De minsken wol

Ie

dan wolris ûtwiek e en dan binne binammen

de turfroute

en de Klaeifearten goeije

mooglikheden

Klaei te noemen . "Us marren krije

to forwurkjen

Brug Petersburg

Brug Petersburg

Deel deze pagina